Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler; yaşadığımız evreni, dünyayı, ülkemizi ve çevremizi tanımamızda, yeni yerler keşfetmemizde bizlere yardımcı olan geniş bir bilim alanıdır. Sosyal Bilgiler, her şeyden önce bireyin özellikle toplum hayatına etkin bir biçimde katılmasını sağlamak için insanın temel ihtiyaçlarını ve toplum hayatıyla ilgili konuları esas alan ve öğrencinin çok yönlü gelişmesine katkıda bulunan ilköğretimin temel derslerinden biri, sosyal davranış bilgilerine ağırlık veren bir öğretim programıdır.

Sosyal Bilgiler; insan ve onun fiziki, sosyal çevresiyle geçmişte , günümüzde etkileşimini konu alan Sosyal Bilimlerdeki çeşitli disiplinlerin içeriklerini, yöntemlerini, disiplinler veya disiplinler arası bir yaklaşımla ve sıklıkla doğa bilimleri ve sanat ile zenginleştirerek adapte eden özelliktedir. Aslında Sosyal Bilgiler okullarda okutulan derslerden daha fazlasıdır elbette...

Yiğit okulları Sosyal Bilgiler ders konularının işlenişinde, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde; yaşayarak öğrenme, gözlem ve rol yapma, öğrenme istasyonları oluşturma, drama,  beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme, örnek olay inceleme, bulmacalar hazırlama, eğitsel oyunlar, fotoğraf yorumlama, metafor ile öğrenme, problem çözmeye dayalı aktif öğrenme tekniklerini   kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmaları  hedeflenmektedir.

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilir. Özellikle belirli gün ve haftaların kutlanması, zaferlerin veya Türk inkılâplarıyla ilgili bir olayın yıldönümü gibi günlerde gazete ve dergilerde çıkan yazılar ve resimlerle öğrencilerin konuya bağlantıları çekilmektedir. Ayrıca, konular işlenirken öğrencilerin yaşanan çeşitli doğal ve toplumsal olaylarla ders konuları arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin çoğunun zihinsel olarak somut işlemler döneminde olduğu dikkate alınarak, öğrenme ve öğretme ortamında sunulacak olguların yakın çevresinden ve gerçek yaşamdan seçilmesine dikkat edilmektedir.

Konuların somutlaştırılmasında Akıllı Tahta ortamında hazırlanan ders sunumları ve bunun dışında internet ortamında tarihî tablolar, kartpostallar, resimler ve filmlerden yararlanılmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenme ortamı olarak yalnızca derslikler değil sinema, tiyatro, müze, sergi gibi tarih, sanat, kültür dolu mekanlar da tercih edilmektedir. 

Konuların işlenişinde, diğer disiplinlerle de bağlantı kurularak, (Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, Görsel Sanatlar vb.) konular arasında paralellik sağlanmaktadır.

Bu dersin işlenişinde, yurdumuzun doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı ve tükenebileceği, bunlardan gelecek nesillerin de yararlanacağı, dolayısıyla doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması gerektiği konusu üzerinde  önemle durulmaktadır.

"Doğal Afetler" konusu işlenirken yurdumuzun deprem kuşağında yer alması nedeniyle, deprem konusuna özellikle önem verilmektedir. Doğal Afetlerin oluşumu ve bunlardan korunma yolları, günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmektedir.

Sosyal Bilgiler programımız sonunda öğrencilerimiz: 

  • Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminolojiyi kullanabilecektir. 
  • Geçmişi yorumlayarak, günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilecektir. 
  • Evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyecektir. 
  • Düşünmeyi, tartışmayı, özgür seçim yapıp karar vermeyi, öğrenebilecektir. 
  • Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilecektir.
  • Çevresinde yaşanan olaylara duyarlılık gösterebilecektir. 
    Mekânın rolünü anlayabilecektir. 
  • Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanacaklardır. 
YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19